Phát lại trực tiếp đá gà CPC2 ngày 19-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:34

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:51

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:17

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:50
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:32
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:55
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC2

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC2

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC2

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC2

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC2